Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Odpowiedź w skrócie:
Beneficjent rzeczywisty:

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Wnioskodawcą poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Wnioskodawcę, w tym np. Wnioskodawca, nad którą nie sprawuje kontroli żaden podmiot trzeci albo osoba fizyczna sprawująca faktyczną kontrolę nad Wnioskodawcą.

Przykładowo, beneficjentem rzeczywistym może być:

  • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą;
  • wspólnicy spółek osobowych;
  • osoba fizyczna będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
  • osoba fizyczna dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta;
  • osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad klientem;
  • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Pełną definicję znaleźć beneficjenta rzeczywistego można w art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Powiązane pytania
Porównaj ceny energii w Twoim regionie