Regulamin promocji „Prąd w Warszawie do 15% taniej z bonusem 50 zł” (05.02.2019 - 18.02.2019)

Promocja jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych i polegaja na wypłacie bonusu (udzieleniu rabatu posprzedażowego) w zamian za zmianę sprzedawcy energii elektrycznej na Lumi PGE, na zasadach określonych niniejszym regulaminem (odpowiednio „Regulamin” i „Akcja”).

§1. Organizator

Organizatorem Akcji jest Polskie Aplikacje Transakcyjne Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-834), ul. Mickiewicza 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000745808, NIP: 7811977991, REGON:380882646, kapitał zakładowy 5000 zł („Organizator”).

§2. Akcja

2.1.  Akcja ani żaden ze składników Akcji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

2.2.  Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach kampanii internetowej przeprowadzanej na stronie https://rachuneo.pl/promocje/warszawa

2.3.  Czas trwania Akcji obejmuje okres od 05.02.2019 do 18.02.2019 („Czas Trwania Akcji”).

§3. Warunki uczestnictwa w Akcji

3.1. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego(„Uczestnicy”), które:

a) mają podpisaną na własne nazwisko umowę na dostawę energii od firmy Innogy („Operator Systemu Dystrybucji”),

b) w okresie i miejscu Akcji wypełnią i prześlą do Organizatora dedykowany formularz kontaktowy na stronie internetowej: https://www.rachuneo.pl/kontakt („Formularz”),

c) przekażą Organizatorowi za pośrednictwem Formularza swoje dane kontaktowe, to jest adres e-mail i/lub nr telefonu komórkowego,

d) w trakcie kontaktu z przedstawicielem Organizatora, podjętego na podstawie przesłanego formularza kontaktowego, wyrażą zainteresowanie zmianą sprzedawcy energii czynnej z dotychczasowego sprzedawcy na Lumi PGE („Lumi”) i zawrą z Lumi,za pośrednictwem Organizatora, umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klientów indywidualnych („Umowa”),

e) przed zawarciem Umowy dostarczą wymaganą przez Organizatora, czytelną, w formie skanu lub zdjęcia, kopię ostatniej faktury za energię w lokalu, na który ma być zawarta Umowa (przy czym, jeśli dostarczona kopia faktury nie będzie czytelna, Organizator ma prawo prosić o ponowne dostarczenie czytelnej faktury),

f) przekażą Organizatorowi poprawne dane do weryfikacji Uczestnika przez Lumi u Operatora Systemu Dystrybucji Uczestnika,

g) podpiszą Umowę, która będzie obowiązywać dłużej niż 14 dni od momentu jej podpisania, podczas wysyłania formularza kontaktowego z aktualnymi danymi umożliwiającymi poprawny kontakt wyrażą zgodę na:

  • przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych w celu informowania ich o produktach i usługach oferowanych przez podmioty współpracujące z Organizatorem w trakcie trwania Umowy, a w przypadku niezawarcia Umowy albo po jej rozwiązaniu,wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, o produktach i usługach Organizatora i ww.podmiotów,
  • otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących oferty Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem w trakcie trwania umowy, w przypadku jej nie zawarcia albo po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej.

3.2. W Akcji nie mogą wziąć udziału osoby, które:

  • są pracownikami Organizatora,
  • były lub są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Akcji, a także rodzice, rodzeństwo oraz małżonkowie tych osób,
  • mają status dewizowy nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,
  • są obywatelami lub rezydentami podatkowymi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw.Zieloną Kartę) lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 3 lat.

§4. Nagroda

4.1.  Każda osoba biorąca udział w Akcji, która spełni wszystkie warunki opisane w Paragrafie 3 lit. od a) do e) otrzyma nagrodę w postaci zasilenia rachunku bankowego w wysokości 50 zł („Nagroda”).

4.2.  Nagroda może zostać przekazana wyłącznie za pomocą przelewu bankowego, z rachunku bankowego Organizatora na rachunek bankowy Uczestnika.

4.3. Uczestnik zobowiązuje się przekazać Organizatorowi pocztą elektroniczną numer rachunku bankowego, którego jest właścicielem i który Organizator zasili bonusem w wysokości 50 zł („Nagroda”),

4.4.  O spełnieniu warunków przyznania Nagrody, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Akcji.

4.5.  Nagroda zostanie przekazana najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Akcji.

§5. Podatek

5.1.  Nagroda jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art.21 ust.1pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§6. Reklamacje

6.1.  Organizator przyjmuje skargi i reklamacje od Uczestników Akcji w niżej opisanych formach:

a) pisemnej – złożonej osobiście w siedzibie Organizatora, w godzinach pracy Organizatora, to jest od godz. 09:00 do godz. 17:00w dni robocze albo przesłanej na adres siedziby Organizatora: ul. Mickiewicza 10,60-834, z dopiskiem na kopercie „Prąd w Warszawie do 15% taniej z bonusem 50 zł”;

b) ustnie– telefonicznie, na nr telefonu Organizatora: 508 655 539 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika Akcji  w siedzibie Organizatora;

c) w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rachuneo.pl.

6.2.  O wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Uczestnik zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.3.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 6.2.powyżej, Organizator w informacji przekazywanej Uczestnikowi:

a) wyjaśni przyczynę opóźnienia;

b) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

c) określi przewidywany termin rozpatrzenia skargi bądź reklamacji i udzieleniaodpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.

§7. Postanowienia końcowe

7.1.  Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji w dowolnym momencie.

7.2.  Organizator informuje, że udział w Akcji nie wyłącza prawa odstąpienia od zawartej Umowy, przysługującego Uczestnikowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odstąpienie od Umowy stanowi jednocześnie rezygnację z udziału w Akcji i utratę prawa do Nagrody.

7.3.  Regulamin Akcji wchodzi w życie w dniu 05.02.2019 r.

7.4.  Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://www.rachuneo.pl/regulaminy-i-dokumenty

7.5.  Uczestnicy Akcji podają swoje dane osobowe dobrowolnie w celu uczestnictwa w Akcji.

7.6.  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do dodanych i ich poprawiania.

7.7.  Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Akcji i podpisania Umowy.

7.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem niezbędnym do udziału w Akcji.

 

Dokument do pobrania w formacie PDF