Polityka Prywatności serwisu Rachuneo - Usługi Porównywarki

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU RACHUNEO

1. Definicje

Administrator – Polskie Aplikacje Transakcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-834) Poznań,ul. Mickiewicza 10, posiadająca NIP: 7811977991, REGON: 380882646 oraz nr KRS:0000745808.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej dozidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnychczynników określających fizyczną,fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plikówcookie oraz innejpodobnej technologii.

Polityka – niniejsza Politykaprywatności.

RODO – rozporządzenie ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływutakich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przezAdministratora pod adresem: www.rachuneo.pl;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzającaSerwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanychw Polityce.

2. PrzetwarzanieDanych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

2.1.   W związku z korzystaniem przez Użytkownikaz Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnymdo świadczenia poszczególnych usług tj.:

2.1.1. imię i nazwisko;

2.1.2. adres e-mail;

2.1.3. numer telefonu;

2.1.4. dane objęte treścią faktury VAT, jeżeliUżytkownik udostępnił Administratorowi taki dokument;

2.2.   Poniżej opisane zostały szczegółowe zasadyoraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Cele ipodstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie

A) Korzystanie z Serwisu:

3.1.  Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przezAdministratora:

3.1.1.  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawąprawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2.  w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawąprawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającyna ochronie jego praw.

B)  Formularz kontaktowy:

3.2.  Administrator zapewnia możliwośćskontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza    wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktuz Użytkownikiem. Użytkownikmoże podać także inne dane w celu ułatwieniakontaktu lub obsługizapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymaganew celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podaniepozostałych danych jest dobrowolne.

3.3.  Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przezudostępniony formularz – podstawąprawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oświadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit.b RODO); w zakresie danych podanychfakultatywnie podstawąprawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

C)  Marketing:

3.4.  Dane osobowe Użytkownika mogąbyć również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niegotreści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora, gdy Użytkownik wyraziłna nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

3.5. Dane osobowe są przetwarzane:

3.5.1.  w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawnąprzetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO) w związkuz wyrażoną zgodą;

3.5.2.  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO), polegającyna prowadzeniu analiz aktywnościUżytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

4. Okresprzetwarzania Danych osobowych

4.1.   Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez  czas świadczenia usługi, do czasuwycofania wyrażonejzgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względemprzetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnieuzasadniony interes Administratora.

4.2.   Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku,gdy przetwarzanie jest niezbędnedo ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie,w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Poupływie okresu przetwarzaniadane są usuwane lub anonimizowane.

5. Uprawnienia Użytkownika

5.1.   Użytkownikowi przysługuje prawodostępu do treścidanych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych oraz prawowniesienia skargi do organunadzorczego zajmującego się ochronąDanych Osobowych (Prezes UODO, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.2.   Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesieniasprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywasię w oparciu o prawnieuzasadniony interes Administratora.

5.3.   W zakresie, wjakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody,  można tę zgodę wycofać w dowolnymmomencie, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@rachuneo.pl;

6. OdbiorcyDanych osobowych

6.1.   W związku z realizacją usług Dane osobowebędą ujawniane zewnętrznym  podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu,dostawcom zewnętrznym wspierającym działalność Administratora, podmiotomdostarczającym usługi hostingowe, pocztowe, prawne.

6.2.   W przypadkuuzyskania zgodyUżytkownika jego dane mogą zostać takżeudostępnione innym podmiotom do ich własnychcelów, w tym celów marketingowych.

6.3.   Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranychinformacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobomtrzecim, które zgłoszą żądanieudzielenia takich informacji,opierając się na odpowiedniejpodstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. PrzekazywanieDanych osobowych poza EOG

7.1.   Poziom ochrony Danychosobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianegoprzez prawo europejskie. Z tegopowodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdyjest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

7.2.   Administrator przekazuje Dane osobowe pozaEOG na rzecz:

7.2.1. - ZOHO Corporation z siedzibą w Pleasantonst. California USA;

7.2.2. - ZOHO Corporation PVT Ltd. z siedzibą w Valancherry Indie;

7.2.3. - Microsoft Corporation z siedzibą wRedmont  st. Waszyngton USA;    

8. BezpieczeństwoDanych osobowych

8.1.   Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niegow sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim,że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnionei jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.Administrator dba o to, by wszystkie operacjena Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynieprzez uprawnionych pracowników i współpracowników.

8.2.   Administrator podejmuje wszelkieniezbędne działania,by także jego podwykonawcy i inne podmiotywspółpracujące dawały gwarancjęstosowania odpowiednich środkówbezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

9.    Informacja o profilowaniu

9.1.  Twojedane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany także w formieprofilowania przy pomocy narzędzi Google Analytics oraz HotJar. Konsekwencjątakiego działania będzie wysyłanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

10. ZmianyPolityki prywatności

10.1. Polityka jest na bieżącoweryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

10.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 16 października 2023 roku.

Dokument do pobrania w formacie PDF