Regulamin promocji „Poleć nas znajomemu z Warszawy i odbierz 50 zł” (01.07.2019 - 31.08.2019)

Promocja jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych i polega na wypłacie bonusu w zamian za polecenie znajomemu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na Lumi PGE, na zasadach określonych niniejszym regulaminem (odpowiednio „Regulamin” i „Akcja”).

§1. Organizator

Organizatorem Akcji jest Polskie Aplikacje Transakcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-834), ul. Mickiewicza 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000745808, NIP: 7811977991, REGON:380882646, kapitał zakładowy 5000 zł („Organizator”).

§2. Akcja

2.1.  Akcja ani żaden ze składników Akcji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

2.2.  Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach kampanii internetowej przeprowadzanej na stronie https://rachuneo.pl/promocje/warszawa

2.3.  Czas trwania Akcji obejmuje okres od 01.07.2019 do 30.08.2019 („Czas Trwania Akcji”).

§3. Warunki uczestnictwa w Akcji

3.1. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego(„Uczestnicy”).

3.2. Uczestnik polecający znajomego powinien wykonać następujące działania:

a) przesłać  na adres: kontakt@rachuneo.pl następujące dane osobowe/kontaktowe osoby polecanej:

- imię i nazwisko;

- telefon kontaktowy;

- email;

- ostatnia faktura (nie obligatoryjnie – przesłanie faktury przyspieszy proces weryfikacji),

b) poinformować osobę polecaną, że skontaktuje się z nią Organizator Akcji: Polskie Aplikacje Transakcyjne Sp. z o.o. nazwa marketingowa „Rachuneo”.

3.3 Osoba, którą polecisz musi spełnić następujące warunki:

a) mieć podpisaną na własne nazwisko umowę na dostawę energii od firmy Innogy („Operator Systemu Dystrybucji”),

b) wyrazić zainteresowanie zmianą sprzedawcy energii czynnej z dotychczasowego sprzedawcy na Lumi PGE („Lumi”) i zawrze z Lumi, za pośrednictwem Organizatora, umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klientów indywidualnych  na okres dłuższy niż 14 dni („Umowa”),

c) dostarczyć, przed zawarciem Umowy wymaganą przez Organizatora, czytelną, w formie skanu lub zdjęcia, kopię ostatniej faktury za energię w lokalu, na który ma być zawarta Umowa  lub inny dokument w przypadku nowego mieszkania świadczący o jego własności.

d) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych (adres e-mail) w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych (zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) o produktach i usługach Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących. Treść zgody Organizator przekaże w pierwszym mailu do Uczestnika Akcji.

3.4. W Akcji nie mogą wziąć udziału osoby, które:

a) są pracownikami Organizatora,

b) były lub są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Akcji, a także rodzice, rodzeństwo oraz małżonkowie tych osób,

c) mają status dewizowy nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,

d) są obywatelami lub rezydentami podatkowymi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 3 lat.

§4. Nagroda

4.1.  Każda osoba polecająca biorąca udział w Akcji, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w paragrafie 3,  otrzyma nagrodę w postaci zasilenia rachunku bankowego w wysokości 50 zł („Nagroda”).

4.2.  Nagroda może zostać przekazana wyłącznie za pomocą przelewu bankowego, z rachunku bankowego Organizatora na rachunek bankowy Uczestnika.

4.3. Uczestnik zobowiązuje się przekazać Organizatorowi pocztą elektroniczną numer rachunku bankowego, którego jest właścicielem i który Organizator zasili bonusem w wysokości 50 zł („Nagroda”),

4.4.  O spełnieniu warunków przyznania Nagrody, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Akcji.

4.5.  Nagroda zostanie przekazana najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Akcji.

§5. Podatek

5.1.  Nagroda jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art.21 ust.1pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§6. Reklamacje

6.1.  Organizator przyjmuje skargi i reklamacje od Uczestników Akcji w niżej opisanych formach:

a) pisemnej – złożonej osobiście w siedzibie Organizatora, w godzinach pracy Organizatora, to jest od godz. 09:00 do godz. 17:00w dni robocze albo przesłanej na adres siedziby Organizatora: ul. Mickiewicza 10,60-834, z dopiskiem na kopercie „Poleć nas znajomemu z Warszawy i odbierz 50 zł”;

b) ustnie– telefonicznie, na nr telefonu Organizatora: 508 655 539 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika Akcji  w siedzibie Organizatora;

c) w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rachuneo.pl.

6.2.  O wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Uczestnik zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.3.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 6.2.powyżej, Organizator w informacji przekazywanej Uczestnikowi:

a) wyjaśni przyczynę opóźnienia;

b) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

c) określi przewidywany termin rozpatrzenia skargi bądź reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.

§7. Postanowienia końcowe

7.1.  Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji w dowolnym momencie.

7.2.  Organizator informuje, że udział w Akcji nie wyłącza prawa odstąpienia od zawartej Umowy, przysługującego Uczestnikowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odstąpienie od Umowy (w terminie do 14 dni od jej podpisania) stanowi jednocześnie rezygnację z udziału w Akcji i utratę prawa do Nagrody.

7.3.  Regulamin Akcji wchodzi w życie w dniu 01.07.2019 r.

7.4.  Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://www.rachuneo.pl/regulaminy-i-dokumenty

7.5.  Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator. Dane osobowe  będą przetwarzane w celu realizacji Akcji. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

Zał. nr 1. Klauzula informacyjna dla uczestnika polecającego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informujemy, że:

1)     Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe są Polskie Aplikacje Transakcyjne Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-834), ul. Mickiewicza 10.

2)     We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych oraz wykonywaniem przysługujących praw na podstawie RODO można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: rodo@rachuneo.pllub listownie na adres wskazany w punkcie 1 z dopiskiem IOD.

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Akcji „Poleć nas znajomemu z Warszawy i odbierz 50 zł”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody. Przez zgodę rozumiemy wysłanie na adres kontakt@rachuneo.pl maila inicjującego udział w Akcji.

Zgodę można w dowolnym momencie wycofać wysyłając stosowną informację na adres kontakt@rachuneo.pl.

4)     Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazane:

- podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,

- podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora.

5)     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do skutecznego podpisania umowy przez osobę poleconą.

6)    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie.

7)     Jeżeli Pani / Pan uważa, że  przetwarzanie jej / jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

8)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Akcji.

9)    Informujemy, że Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Zał. nr 2. Klauzula informacyjna dla uczestnika polecającego

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  są Polskie Aplikacje Transakcyjne Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-834), ul. Mickiewicza 10.

2) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych oraz wykonywaniem przysługujących praw na podstawie RODO można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: rodo@rachuneo.pl lub listownie na adres wskazany w punkcie 1 z dopiskiem IOD.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Akcji „Poleć nas znajomemu z Warszawy i odbierz 50 zł” , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora oraz na podstawie Pani / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, która będzie wysłana w pierwszym mailu wysłanym od Administratora.

4) Administrator przetwarza następujące Pani / Pana dane osobowe:

- imię i nazwisko,

- telefon kontaktowy,

- adres e-mail,

- informacje zapisane na fakturze za dostawę energii elektrycznej (jeżeli została dostarczona).

5) Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazane:

- podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,

- podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora.

6) Jeżeli nie podpisze Pani/Pana umowy na dostawę energii elektrycznej za pośrednictwem Administratora, to dane osobowe (imię i nazwisko, informacje ze scanu faktury, numer telefonu) przechowywane będą przez okres 1 miesiąca  od zakończenia Akcji a adres e-mail do wycofania zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli Pani / Pan podpisze umowę na dostawę prądu za pośrednictwem Administratora to Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną pod adresem https://www.rachuneo.pl/.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

8) Jeżeli Pani / Pan uważa, że  przetwarzanie jej / jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

9) Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał od Uczestnika Akcji „Poleć nas znajomemu z Warszawy i odbierz 50 zł”.

10) Informujemy, że Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Dokument do pobrania w formacie PDF