Polityka Prywatności Rachuneo z dn. 21.06.2019

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rachuneo

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest właściciel i operator serwisu Rachuneo, czyli spółka Polskie Aplikacje Transakcyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 10, 60-834 Poznań. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000745808, posiada nr NIP: 7811977991 oraz nr statystyczny REGON: 380882646.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie RODO możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: rodo@rachuneo.pl.

2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu:

1.     złożenia za pośrednictwem naszego Serwisu wniosku o uzyskanie dedykowanej oferty od sprzedawcy energii elektrycznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – scan faktury,

2.     zawarcia za pośrednictwem naszego Serwisu umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – imię i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL,

3.     marketingu bezpośredniego własnych usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – adres e-mail, numer telefonu,

4.     dochodzenia lub obrony przed wszelkimi roszczeniami, w tym przed roszczeniami osób trzecich, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – imię i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL,

5.    marketingu bezpośredniego produktów i usług firm z nami współpracujących, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – adres e-mail, numer telefonu,

6.    przypomnienia o zdarzeniach, które mogą wpływać na warunki umowy, w tym np. wysokość opłat, przesłania informacji o zbliżającym się końcu umowy lub o konieczności wykonania jakiejś czynności, aby zachować warunki umowy, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody(art. 6 ust.1 lit. a RODO) - imię i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Możemy przetwarzać następujące Twoje dane:

  • nazwisko i imiona,
  • nr PESEL,
  • adres zameldowania na pobyt stały,
  • adres do korespondencji,
  • seria i numer dowodu osobistego, lub innego dokumentu tożsamości,
  • numer konta bankowego,
  • numer telefonu,
  • adresy e-mail,
  • nazwa i dane firmy (jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną).

Podanie w formularzu kontaktowym numeru telefonu i/lub adresu e-mail rozumiemy jako zgodę na

przekazanie / przesłanie informacji handlowych o produktach i usługach własnych oraz firm z nami współpracujących, na gruncie Ustawy z dnia 16.07.2004 R. Prawo telekomunikacyjne oraz  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Poza danymi osobowymi przetwarzamy również inne dane niezbędne do skutecznego świadczenia przez nas usług np. adres punktu poboru energii czy wysokość ostatniego rachunku za energię elektryczną.

Możesz powierzyć nam dodatkowe dane osobowe, przesyłając skan rachunku za media np. energię elektryczną, gaz, telewizja, internet, telefonia z innymi widocznymi informacjami. Dodatkowe dane będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody. Przez zgodę na przetwarzanie tych danych rozumiemy Twoje działanie związane z przesłaniem scanu rachunku.

4. W jaki sposób gromadzimy dane

Twoje dane osobowe gromadzimy za pomocą:

1.     informacji, jakie nam podajesz wypełniając formularze dostępne w Serwisie,

2.    informacji, jakie nam podajesz telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej,

3.     plików cookie zapisywanych na Twoim komputerze lub urządzeniach mobilnych (telefony, tablety),

4.     zapisywania logów na poziomie serwera www obsługiwanego przez Zoho Group.

5. Zobowiązania Administratora związane z Twoimi danymi osobowymi

1.     Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w punkcie 2 powyżej, z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej.

2.     Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych.

6. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Twoje dane osobowe będą przekazywane w celu wykonania usług, realizowanych za pośrednictwem serwisu do sprzedawców mediów np. energii elektrycznej, gazu, telewizji, internetu, telefonii oferujących swoje produkty za pośrednictwem serwisu – celem przedstawienia ich ofert oraz zawarcia umów.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy, realizujący usługi dla Administratora danych osobowych np. firmy dostarczające nam usługi hostingowe, pocztowe czy usługi IT.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przekazane w celu podpisania umowy z dostawcą mediów za pośrednictwem naszego serwisu będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Informacje zawarte w przekazanych Administratorowi rachunkach za dostawę mediów, po przedstawieniu oferty będą niezwłocznie anonimizowane (pozbawiane danych osobowych) i przetwarzane jedynie w celach statystycznych i reklamowych.

Dane osobowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług będą przetwarzane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu, aż wycofasz zgodę na ich przetwarzanie – chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego terminu przechowywania danych.

8. Jak wycofać zgodę

Jeżeli chcesz wycofać, wcześniej udzieloną, zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: kontakt@rachuneo.pl.

9. Twoje prawa związane z ochroną danych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy istnienie nadrzędnych, ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli Twoim zdaniem przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

9.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez nas usług na Twoją rzecz. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli świadczyć Ci naszych usług.

10. Informacja o profilowaniu

Twoje dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym również profilowaniu. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

Dokument do pobrania w formacie PDF