Regulamin serwisu Rachuneo usługi Porównywarki

Regulamin serwisu Rachuneo - Usługi Porównywarki

Rachuneo jest serwisem internetowym, w którym Użytkownicy mogą nieodpłatnie porównać ceny energii elektrycznej, gazu, telewizji kablowej, usług telekomunikacyjnych, internetu, fotowoltaiki oraz, również bezpłatnie, zmienić dostawcę/sprzedawcę tych mediów do swojego mieszkania, domu lub firmy.

Definicje

Administrator Danych Osobowych – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem jest właściciel i operator serwisu Rachuneo, czyli Spółka (patrz punkt 2 wyżej).

Dane osobowe – wszelkie Twoje dane, na podstawie których jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię jako konkretną osobę; szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Polityka prywatności – część Regulaminu opisana w Załączniku nr 1, która opisuje jakie dane osobowe zbieramy oraz zasady na jakich gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

Regulamin – zbiór zasad i regulacji na podstawie których Rachuneo będzie świadczyć Ci usługi, a Ty będziesz z nich korzystać.

Serwis – serwis internetowy Rachuneo, którego adres internetowy to www.rachuneo.pl.

Spółka – właściciel i operator serwisu Rachuneo, czyli firma Polskie Aplikacje Transakcyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 10, 60-834 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000745808, REGON 380882646, NIP 7811977991, o kapitale zakładowym 158 850 PLN.

System Autenti – serwis internetowy udostępniany pod nazwą „Autenti”, dostępny pod adresem www.autenti.com, którego administratorem jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, oraz którego zasady i warunki korzystania uregulowane są na mocy odrębnego regulaminu dostępnego pod adresem: https://autenti.com/regulaminy/

Umowa – umowa  sprzedaży  energii  elektrycznej  lub  umowa  kompleksowa  sprzedaży  gazu zawierana  na  odległość  na  zasadach  opisanych  w  niniejszym  Regulaminie,  pomiędzy Użytkownikiem  jako  kupującym  a  Usługodawcą  jako  sprzedawcą,  której  warunki  uregulowane  są  w odrębnym dokumencie;

Usługodawca – podmiot świadczący na rzecz Użytkownika usługę sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu, współpracujących z serwisem na mocy zawartych umów biznesowych.

Użytkownik – Ty i każda inna osoba, która korzysta z Serwisu jako osoba prywatna lub przedstawiciel firmy/instytucji/innej organizacji, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

Gdy powołujemy się na RODO mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L 2016.119.1).

1. Zasady, na jakich możesz korzystać z Rachuneo

Jeśli chcesz korzystać z Rachuneo musisz stosować się do zapisów Regulaminu Serwisu.

Cokolwiek robisz w Serwisie i jakkolwiek z niego korzystasz musi to być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

Aby móc w pełni korzystać z Rachuneo powinieneś zaakceptować Regulamin Serwisu, w tym Politykę prywatności

2. Warunki zawierania Umów

 1. Za pośrednictwem serwisu możesz zawrzeć umowę z jednym z naszych partnerów zwanym dalej Usługodawcą.  
 1. Oferty Usługodawców mogą być dostępne tylko do wybranych Użytkowników, a informacje o rodzaju, zakresie i warunkach świadczenia usługi znajdują się na stronach serwisu.
 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu konieczne jest wykonanie przez Użytkownika wszystkich następujących czynności:  

a) prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie tj. w szczególności podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych oraz ich zgodność;  

b) potwierdzenie zapoznania się z i akceptacja niniejszego Regulaminu;  

c) podpisanie Umowy oraz Pełnomocnictwa w Systemie Autenti.  

 1. Na zawarcie Umowy składają się następujące czynności:  

a) po wybraniu interesującej Użytkownika oferty, Użytkownik zgodnie z prawdą i w sposób kompletny wypełnia formularz internetowy do uzupełnienia danych niezbędnych do zawarcia Umowy dostępny w Serwisie;

b) na podstawie informacji podanych przez Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, udostępnimy Użytkownikowi uzupełnioną o dane Użytkownika, odpowiednią, wstępną propozycję warunków Umowy (nie stanowi ona oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego);  

c) Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się ze wstępną propozycją warunków Umowy.  Po wyrażeniu woli zawarcia Umowy, Rachuneo przesyła Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres e-mail informację o okresie ważności projektu Umowy. Projekt Umowy jest ważny przez 24 h od momentu otrzymania ww. informacji e-mail;  

d) następnie w dwóch odrębnych wiadomościach e-mail Rachuneo przesyła Użytkownikowi projekt Umowy wraz z linkiem do podpisania Umowy w Systemie Autenti oraz projekt Pełnomocnictwa wraz z linkiem do podpisania w Systemie Autenti; Użytkownik otrzyma również SMS z kodem weryfikacyjnym do podpisu w Systemie Autenti (przesłanie projektu Umowy i Pełnomocnictwa oraz ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego);  

e) po otrzymaniu projektu dokumentów, Użytkownik powinien zweryfikować poprawność i kompletność danych zawartych w dokumentach oraz zweryfikować warunki Umowy, w tym załączników do Umowy oraz Pełnomocnictwa, a następnie podpisać je podpisem elektronicznym w Systemie Autenti; poprzez podpisanie otrzymanych warunków Umowy oraz Pełnomocnictwa podpisem elektronicznym w Systemie Autenti Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie złożenia (podpisania) dokumentów bezpośrednio z Systemu Autenti;  

f) po otrzymaniu podpisanej Umowy oraz Pełnomocnictwa Usługodawca weryfikuje spełnienie przez Użytkownika wszystkich warunków, o których mowa powyżej oraz potwierdza Użytkownikowi przyjęcie oferty i zawarcie Umowy poprzez przesłanie, nie później niż w terminie 14 dni na adres e-mail wskazany uprzednio przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia Umowy. Ponadto, Usługodawca prześle Użytkownikowi informację o możliwości rejestracji w Serwisie eBOK.  

 1. Opcjonalnie, na etapie wypełniania formularza Użytkownik może również podać inne dane np. kody rabatowe lub kody identyfikujące polecającego, przyznawane w ramach organizowanych przez Serwis promocji, których warunki i zasady uczestnictwa są regulowane w odrębnych regulaminach.  
 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem następuje w momencie podpisania Umowy przez wszystkie strony Umowy w Systemie Autenti.  
 1. W przypadku braku podpisania przez Użytkownika dokumentów, o których mowa powyżej, wyślemy na adres e-mail Użytkownika maksymalnie trzy przypomnienia o podpisaniu Umowy.  
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z Użytkownikiem po jej podpisaniu przez Użytkownika, bez podawania przyczyny, w szczególności w przypadku:  
 1. podania przez Użytkownika w formularzu do uzupełnienia danych niezbędnych do zawarcia Umowy błędnych danych (np.: NIP),  
 1. nieprawidłowej reprezentacji Użytkownika, c) Użytkownik jest wpisany do Krajowego Rejestru Długów lub innego biura informacji gospodarczej;  
 1. negatywnej oceny kredytowej Użytkownika przez Usługodawcę;  
 1. gdy Umowa została podpisana przez Użytkownika po okresie ważności projektu Umowy.  
 1. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, o którym mowa powyżej, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie. Brak potwierdzenia przyjęcia oferty lub brak informacji o odmowie zawarcia Umowy nie stanowi akceptacji oferty Użytkownika.  
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność podanych przez niego danych.
 1. Serwis i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik korzystający z Serwisu.  
 1. Podając w formularzu dane osób trzecich Użytkownik odpowiada za uzyskanie zgody tych osób na podanie ich danych, chyba, że z tego wymogu zwalniają go przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  
 1. Warunki Umowy, w szczególności, zasady zmiany i rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, przedmiot i zakres Umowy, okres na jaki Umowa została zawarta, prawa i obowiązki stron Umowy, cena, oraz warunki jej wykonywania, określone są w Umowie (w tym jej projekcie) oraz załącznikach do Umowy, w tym OWU, udostępnionych Użytkownikowi i przesłanych do Użytkownika w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z naszych usług powinieneś dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: (a) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0, (b) włączona obsługa Cookies i JavaScript

Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.

Do  systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies.

4. Treści dostępne w Serwisie

Treści na naszej stronie mają wyłącznie charakter ogólny i nie mają charakteru doradczego ani nie są ofertami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Dokładamy wszelkich starań, aby zaktualizować informacje w Serwisie, mimo to nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że materiały są dokładne, kompletne lub aktualne.

Wszystkie informacje, materiały lub ich elementy (artykuły, opisy, grafika, layout, fotografie, materiały dźwiękowe, animowane lub filmowe i aplikacje Serwisu) są chronione prawem. Bez zgody Spółki nie możesz ich kopiować, zmieniać, powielać i rozpowszechniać, chyba że prawo mówi inaczej. Możesz się powoływać na materiały i informacje dostępne w Serwisie, ale zawsze podaj źródło materiału, czyli Rachuneo. Jeśli chcesz skorzystać z materiałów dostępnych w Serwisie w inny sposób, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@rachuneo.pl.

Na stronach Serwisu prezentujemy odnośniki, materiały, prezentacje i informacje kierujące do ofert partnerów Serwisu. Oznacza to, że ww. informacje i materiały nie są ofertą Rachuneo, a firm współpracujących z Serwisem. Ponieważ nie mamy wpływu na treści i informacje znajdujące się na stronach internetowych partnerów, nie ponosimy za nich odpowiedzialności.

5. Granice odpowiedzialności Spółki

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, jeśli są one efektem działania siły wyżej lub innych firm i osób prywatnych.

Nasza odpowiedzialność ogranicza się do sytuacji, gdy poniosłeś szkodę w wyniku naszego umyślnego lub rażącego zaniedbania. W takiej sytuacji nasza całkowita odpowiedzialność ograniczona jest kwotowo do 500 zł.  

6. Jak się z nami skontaktować

Do Twojej dyspozycji oddajemy adres e-mail: kontakt@rachuneo.pl. Na ten adres możesz przesyłać pytania, sugestie, uwagi oraz inne wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu.

7. Jak złożyć reklamację

Jeśli chcesz złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu, wyślij ją na adres e-mail: kontakt@rachuneo.pl lub pisemnie na adres siedziby naszej Spółki (patrz punkt 2 w sekcji Definicje). Dopilnuj, aby składana reklamacja zawierała dokładny opis zastrzeżeń, które chcesz zgłosić.

Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie wszystkie niezbędne informacje, reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni roboczych.

W przypadku, gdy dostarczyłeś nam niepełnego lub niejasnego opisu zastrzeżeń, możemy skontaktować się z Tobą, aby je uzupełnić. Wówczas czas rozpatrywania reklamacji liczymy od momentu uzyskania kompletnych informacji niezbędnych do zajęcia się Twoją reklamacją.

8. Zmiany w Regulaminie

Gdy będzie to niezbędnie konieczne będziemy wprowadzać zmiany w zapisach Regulaminu. Na stronie internetowej Serwisu poinformujemy, gdy taka zmiana będzie miała miejsce.

9. Zmiany w Serwisie

Aby udoskonalać nasz Serwis zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi i potrzebami Użytkowników będziemy starać się na bieżąco aktualizować i zmieniać informacje zawarte w Serwisie oraz inne jego elementy.

10. Dostępność Serwisu

Nie gwarantujemy, że Serwis lub jakaś jego część będzie zawsze dostępna lub dostęp do niej będzie nieprzerwany.

Możemy zawiesić lub ograniczyć dostęp do Serwisu lub jego części, a także całkowicie usunąć Serwis.

11. Pliki cookies

1.     Pliki typu „cookies” („ciasteczka”), to informacje zapisywane przez przeglądarkę użytkownika, obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika, np. ulubione strony internetowe. Pliki cookies nie identyfikują użytkownika poprzez takie dane jak imię czy nazwisko i nie są zbierane w ramach technologii cookies, nie mają wpływu na sprzęt i oprogramowanie użytkownika. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/

2.     Pliki cookie wykorzystujemy do monitorowania ruchu w Serwisie oraz do zbierania danych marketingowych i statystycznych związanych z prowadzeniem Rachuneo.

3.     W dowolnym momencie możesz zablokować zbieranie informacji za pomocą plików cookie blokując ich obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej.

4.     Zablokowanie plików cookie może spowodować, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z Rachuneo lub Serwis nie będzie działał poprawnie.

12. Podsumowanie

Regulamin zaczyna obowiązywać w dniu jego publikacji w Serwisie.

Jeśli Regulamin nie reguluje jakichś spraw, stosujemy odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rachuneo: Polityka Prywatności.

Dokument do pobrania w formacie PDF