Regulamin serwisu Rachuneo - Usługi Porównywarki

Regulamin serwisu Rachuneo - Usługi Porównywarki

obowiązujący od 3 lipca 2023r.

Rachuneo jest serwisem internetowym, w którym Użytkownicy mogą nieodpłatnie porównać ceny energii elektrycznej, gazu, telewizji kablowej, usług telekomunikacyjnych, internetu, fotowoltaiki oraz, również bezpłatnie, zmienić dostawcę/sprzedawcę tych mediów do swojego mieszkania, domu lub firmy, a także zlecić wykonanie na rzecz klienta indywidualnego usługi polegającej na:  

 1. zmianie umowy dotyczącej dostarczania lub sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu, internetu lub innych mediów, w tym zmianie operatora.  
 1. zlecenie za pośrednictwem Serwisu podmiotom zewnętrznym wystawienia świadectw energetycznych, realizację audytów energetycznych, pośrednictwa w zakresie zakupu paneli fotowoltaicznych, magazynów energii i usług montażowych.

Definicje

Administrator Danych Osobowych – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem jest właściciel i operator serwisu Rachuneo, czyli Spółka (patrz punkt 2 wyżej).  

Dane osobowe – wszelkie Twoje dane, na podstawie których jesteśmy w stanie zidentyfikować Ciebie jako konkretną osobę; szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.  

Operator – podmiot zajmujący się sprzedażą/dostarczaniem energii elektrycznej, gazu lub internetu.

Partner – podmiot zewnętrzny świadczący usługi na rzecz Użytkownika, skojarzony z Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu,  

Polityka prywatności – część Regulaminu opisana w Załączniku nr 1, która opisuje jakie dane osobowe zbieramy oraz zasady na jakich gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.  

Regulamin – zbiór zasad i regulacji na podstawie których Rachuneo będzie świadczyć Ci usługi, a Ty będziesz z nich korzystać.  

Serwis – serwis internetowy Rachuneo, którego adres internetowy to www.rachuneo.pl.  

Spółka – właściciel i operator serwisu Rachuneo, czyli firma Polskie Aplikacje Transakcyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 10, 60-836 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000745808, REGON 380882646, NIP 7811977991, o kapitale zakładowym 175 800 PLN.  

System Autenti – serwis internetowy udostępniany pod nazwą „Autenti”, dostępny pod adresem www.autenti.com, którego administratorem jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, oraz którego zasady i warunki korzystania uregulowane są na mocy odrębnego regulaminu dostępnego pod adresem: https://autenti.com/regulaminy/  

Umowa – umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa kompleksowa sprzedaży gazu zawierana na odległość na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, pomiędzy Użytkownikiem jako kupującym a Usługodawcą jako sprzedawcą, której warunki uregulowane są w odrębnym dokumencie;  

Usługodawca – podmiot świadczący na rzecz Użytkownika usługę sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu i/lub internetu i/lub innych mediów, współpracujących z serwisem na mocy zawartych umów biznesowych.  

Użytkownik – Ty i każda inna osoba, która korzysta z Serwisu jako osoba prywatna lub przedstawiciel firmy/instytucji/innej organizacji, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.  

Gdy powołujemy się na RODO mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L 2016.119.1).  

1. Zasady, na jakich możesz korzystać z Rachuneo

Jeśli chcesz korzystać z Rachuneo musisz stosować się do zapisów Regulaminu Serwisu.  

Cokolwiek robisz w Serwisie i jakkolwiek z niego korzystasz musi to być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.  

Aby móc w pełni korzystać z Rachuneo powinieneś zaakceptować Regulamin Serwisu, w tym Politykę prywatności  

2. Warunki zawierania Umów

 1. Za pośrednictwem serwisu możesz zawrzeć umowę z jednym z naszych partnerów zwanym dalej Usługodawcą.  
 1. Za pośrednictwem serwisu możesz zlecić dokonanie zmian, przepisania lub zmiany umów z Usługodawcami lub Operatorami, na warunkach określonych przez Operatorów w ich cennikach i ofertach. Dokonanie zmian może obejmować następujące przypadki:
 1. Przepisanie właściciela licznika ze względu na zgod dotychczasowego odbiorcy,
 1. Przepisanie właściciela licznika ze względu na kupno/sprzedaż nieruchomości,
 1. Podłączenia prądu do nowego budynku/mieszkania,
 1. Zmianie taryfy prądu,
 1. Wniosek odbiorcy uprawnionego do wyższego limitu zużycia,
 1. Zmiana układu pomiarowego,
 1. Wniosek o dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych – fundacja,
 1. Zmiany w umowie ze względu na błąd, zmianę nazwiska, zmianę danych kontaktowych, danych korespondencyjnych.

Usługi opisane w niniejszym punkcie mogą być płatne, a ceny poszczególnych usług opisane są w cenniku. Płatności za dane usługi odbywają się poprzez dokonanie płatności na pośrednictwem Serwisu z tytułu wystawionej faktury Pro-Forma, przed wykonaniem danej usługi lub poprzez zakup za pośrednictwem Serwisu e-Vouchera na wykonanie danej usługi, który można wykorzystać jako formę zapłaty za poszczególną usługę.

 1. Oferty Usługodawców mogą być dostępne tylko do wybranych Użytkowników, a informacje o rodzaju, zakresie i warunkach świadczenia usługi znajdują się na stronach serwisu lub w przypadku Operatorów – mogą znajdować się jedynie na ich stronach internetowych.  
 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu konieczne jest wykonanie przez Użytkownika wszystkich następujących czynności:  

a) dostarczenie wszystkich niezbędnych danych zawartych w formularzu zamieszczonym w Serwisie tj. w szczególności podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych oraz ich zgodność;  

b) potwierdzenie zapoznania się z i akceptacja niniejszego Regulaminu;  

c) podpisanie Umowy oraz Pełnomocnictwa w Systemie Autenti lub – w razie specjalnych wymogów Operatorów – pisemnie i przesłanie dokumentu na adres Spółki.  

d) przekazania Serwisowi niezbędnych danych lub załączników, które są niezbędne do wykonania poszczególnych usług zgodnie z wymogami Usługodawców lub Operatorów (które są wymienione przy poszczególnych usługach). Nieprzekazanie wymaganych dokumentów może skutkować niewykonaniem usługi przez Serwis.

e) w razie zlecenia wykonania usługi odpłatnej, dokonanie płatności za pośrednictwem Serwisu zgodnie z cennikiem.

 1. Na zawarcie Umowy składają się następujące czynności:  

a) po wybraniu interesującej Użytkownika oferty, Użytkownik zgodnie z prawdą i w sposób kompletny wypełnia formularz internetowy do uzupełnienia danych niezbędnych do zawarcia Umowy lub zmiany danych dostępny w Serwisie (lub przekazuje dane w innej formie); W razie konieczności Rachuneo wskazuje również jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wykonania danej Usługi;

b) następnie w formie wiadomości e-mail Rachuneo przesyła Użytkownikowi projekt Pełnomocnictwa wraz z linkiem do podpisania w Systemie Autenti; Użytkownik otrzyma również SMS z kodem weryfikacyjnym do podpisu w Systemie Autenti  

c) po otrzymaniu projektu dokumentu, Użytkownik powinien zweryfikować poprawność i kompletność danych zawartych w Pełnomocnictwie, a następnie podpisać je podpisem elektronicznym w Systemie Autenti;  

d po otrzymaniu podpisanego Pełnomocnictwa Rachuneo wykona zlecone czynności i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa złoży wniosek lub podpisze Umowę (w zależności od zleconej usługi).

 1. Opcjonalnie, na etapie wypełniania formularza Użytkownik może również̇ podać́ inne dane np. kody rabatowe lub kody identyfikujące polecającego, przyznawane w ramach organizowanych przez Serwis promocji, których warunki i zasady uczestnictwa są regulowane w odrębnych regulaminach lub w razie zlecenia usługi odpłatnej – wskazać e-Voucher zakupiony wcześniej, który ma zostać zaliczony na poczet płatności.
 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą lub Operatorem, a Użytkownikiem następuje w momencie podpisania Umowy przez wszystkie strony Umowy, w tym przez Użytkownika na pośrednictwem Rachuneo jako jego pełnomocnika.  
 1. W przypadku braku podpisania przez Użytkownika dokumentów, o których mowa powyżej, wyślemy na adres e-mail Użytkownika maksymalnie trzy przypomnienia o podpisaniu Umowy.  
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z Użytkownikiem po jej podpisaniu przez Użytkownika, bez podawania przyczyny, w szczególności w przypadku:  

a)  podania przez Użytkownika w formularzu do uzupełnienia danych niezbędnych do zawarcia Umowy błędnych danych (np.: NIP),  

b)  nieprawidłowej reprezentacji Użytkownika,  

c) Użytkownik jest wpisany do Krajowego Rejestru Długów lub innego biura informacji gospodarczej;  

d)  negatywnej oceny kredytowej Użytkownika przez Usługodawcę̨.  

 1. Na zmianę umowy składać się mogą wszystkie czynności opisane w pkt 2 powyżej, pod warunkiem udzielenia odpowiedniego pełnomocnictwa i dostarczenia niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki konieczne do dokonania zmian oraz dokonanie płatności zgodnie z cennikiem. Zapisy pkt 3-8 stosuje się odpowiednio do usług polegających na zmianie istniejących umów zgodnie z pkt 2.
 1. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, o której mowa powyżej lub dokonania zmian w istniejących umowach Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie. Brak potwierdzenia przyjęcia oferty lub brak informacji o odmowie zawarcia Umowy nie stanowi akceptacji oferty Użytkownika.  
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność́ za prawidłowość́ i kompletność́ podanych przez niego danych.  
 1. Serwis i Usługodawca nie ponoszą̨ odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, niedostarczenie niezbędnych dokumentów, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność́ ponosi Użytkownik korzystający z Serwisu.  
 1. Podając w formularzu dane osób trzecich Użytkownik odpowiada za uzyskanie zgody tych osób na podanie ich danych, chyba, że z tego wymogu zwalniają̨ go przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  
 1. Warunki Umowy, w szczególności, zasady zmiany i rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, przedmiot i zakres Umowy, okres na jaki Umowa została zawarta, prawa i obowiązki stron Umowy, cena, oraz warunki jej wykonywania, określone są̨ w Umowie (w tym jej projekcie) oraz załącznikach do Umowy, w tym OWU, udostępnionych Użytkownikowi i przesłanych do Użytkownika w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  
 1. Usługi odpłatne będą wykonywane po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy z Serwisem lub przed upływem tego terminu, pod warunkiem wyrażenia zgody i wyraźnego złożenia oświadczenia o zgodzie na wykonanie usługi wcześniej ze zrzeczeniem się prawa do odstąpienia od umowy.

4. Pośrednictwo w usługach

 1. Za pośrednictwem serwisu możesz zlecić wykonanie przez Partnera usług:

a) Wystawienie świadectwa energetycznego,

b) realizację audytu energetycznego budynku  

c) w zakresie zakupu paneli fotowoltaicznych, magazynów energii i usług montażowych

d) w zakresie przekazywania wniosków o dotacje.

 1. Ceny poszczególnych usług są opisane w cenniku lub podane na stronie, jeśli nie jest możliwie ich określenie wyceniane indywidualnie na podstawie szczegółowych danych dotyczących m. in. danej nieruchomości, lokalizacji, rodzaju i wielkości danej usługi, ustalane indywidualnie z Użytkownikiem.
 1. Wykonanie poszczególnych usług może być ograniczone terytorialnie, w ramach szczegółowej oferty publikowanej w Serwisie.
 1. W celu zlecenia wykonania danej usługi za pośrednictwem Serwisu z Partnerem bezpośrednio lub reprezentowanym przez Serwis, niezbędne jest:

a) dostarczenie danych znajdujących się w formularzu dostępnego w Serwisie tj. w szczególności podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych oraz ich zgodność́;  

b) potwierdzenie zapoznania się̨ z i akceptacja niniejszego Regulaminu;  

c) ewentualne przekazania Serwisowi niezbędnych danych lub załączników, które są niezbędne do wykonania poszczególnych usług lub dokonania ich wyceny.

 1. W celu zlecenia wykonania danej usługi:  

a) po wybraniu interesującej Użytkownika oferty, Użytkownik zgodnie z prawdą i w sposób kompletny wypełnia formularz internetowy do uzupełnienia danych niezbędnych do wykonania usługi, który jest dostępny w Serwisie lub dostarcza niezbędne dane w inny sposób umówiony z przedstawicielem Rachuneo; W razie konieczności Rachuneo wskazuje również jakie dokumenty lub dane należy dostarczyć w celu wykonania danej Usługi;

b) na podstawie informacji podanych przez Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, udostępnimy Użytkownikowi uzupełnioną o dane Użytkownika, odpowiednią, propozycję warunków wykonania danej usługi, jeśli nie było możliwe określenie ich wcześniej, bez pozyskania niezbędnych danych;

c) Użytkownik akceptuje przedstawione warunki i zleca wykonanie danej usługi;  

d) Użytkownik dokonuje płatności zgodnie z warunkami określonymi w cenniku lub w Serwisie przy poszczególnych usługach.

5. Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z naszych usług powinieneś́ dysponować́ sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: (a) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0, (b) włączona obsługa Cookies i JavaScript  

Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są̨ chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą̨ klucza o długości 256 bitów opartego o metodę̨ szyfrowania TLS 1.2.  

Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się̨ Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są̨ pliki Cookies.  

6. Treści dostępne w Serwisie

Treści na naszej stronie mają wyłącznie charakter ogólny i nie mają charakteru doradczego ani nie są ofertami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), chyba że dotyczą zlecenia wykonania usług przez Rachuneo.

Dokładamy wszelkich starań́, aby zaktualizować́ informacje w Serwisie pochodzące od podmiotów zewnętrznych, mimo to nie jesteśmy w stanie zagwarantować́, że materiały są̨ dokładne, kompletne lub aktualne.  

Wszystkie informacje, materiały lub ich elementy (artykuły, opisy, grafika, layout, fotografie, materiały dźwiękowe, animowane lub filmowe i aplikacje Serwisu) są chronione prawem. Bez zgody Spółki nie możesz ich kopiować́, zmieniać́, powielać́ i rozpowszechniać́, chyba że prawo mówi inaczej. Możesz się powoływać́ na materiały i informacje dostępne w Serwisie, ale zawsze podaj źródło materiału, czyli Rachuneo. Jeśli chcesz skorzystać́ z materiałów dostępnych w Serwisie w inny sposób, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@rachuneo.pl.  

Na stronach Serwisu prezentujemy odnośniki, materiały, prezentacje i informacje kierujące do ofert partnerów Serwisu. Oznacza to, że ww. informacje i materiały nie są ofertą Rachuneo, a firm współpracujących z Serwisem. Ponieważ̇ nie mamy wpływu na treści i informacje znajdujące się̨ na stronach internetowych partnerów, nie ponosimy za nich odpowiedzialności.  

7. Granice odpowiedzialności Spółki

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, jeśli są one efektem działania siły wyżej lub innych firm i osób prywatnych.  

Nasza odpowiedzialność́ ogranicza się̨ do sytuacji, gdy poniosłeś́ szkodę̨ w wyniku naszego umyślnego lub rażącego zaniedbania. W takiej sytuacji nasza całkowita odpowiedzialność́ ograniczona jest kwotowo do 500 zł.  

8. Jak się̨ z nami skontaktować́

Do Twojej dyspozycji oddajemy adres e-mail: kontakt@rachuneo.pl. Na ten adres możesz przesyłać́ pytania, sugestie, uwagi oraz inne wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu.  

9. Jak złożyć́ reklamację

Jeśli chcesz złożyć́ reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu, wyślij ją na adres e-mail: kontakt@rachuneo.pl, pisemnie na adres siedziby naszej Spółki (patrz punkt 2 w sekcji Definicje) lub telefonicznie pod numerem: +48 508 655 539. Dopilnuj, aby składana reklamacja zawierała dokładny opis zastrzeżeń́, które chcesz zgłosić́.  

Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie wszystkie niezbędne informacje, reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania lub w przypadku, gdy za wykonanie danej usługi lub sprzedaży odpowiedzialny jest podmiot trzeci, przekierujemy zgłoszenie do podmiotu odpowiedzialnego.  

W przypadku, gdy dostarczyłeś́ nam niepełnego lub niejasnego opisu zastrzeżeń́, możemy skontaktować́ się̨ z Tobą, aby je uzupełnić́. Wówczas czas rozpatrywania reklamacji liczymy od momentu uzyskania kompletnych informacji niezbędnych do zajęcia się̨ Twoją reklamacją.  

10. Zmiany w Regulaminie

Gdy będzie to niezbędnie konieczne będziemy wprowadzać́ zmiany w zapisach Regulaminu. Na stronie internetowej Serwisu poinformujemy, gdy taka zmiana będzie miała miejsce.  

11. Zmiany w Serwisie

Aby udoskonalać́ nasz Serwis zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi i potrzebami Użytkowników będziemy starać́ się na bieżąco aktualizować́ i zmieniać́ informacje zawarte w Serwisie oraz inne jego elementy.  

12. Dostępność́ Serwisu

Nie gwarantujemy, że Serwis lub jakaś́ jego część́ będzie zawsze dostępna lub dostęp do niej będzie nieprzerwany.  

Możemy zawiesić́ lub ograniczyć́ dostęp do Serwisu lub jego części, a także całkowicie usunąć́ Serwis.  

13. Pliki cookies

1. Pliki typu „cookies” („ciasteczka”), to informacje zapisywane przez przeglądarkę̨ użytkownika, obejmujące zawartość́ tekstową, które mogą̨ zawierać́ dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają̨ preferencje Użytkownika, np. ulubione strony internetowe. Pliki cookies nie identyfikują̨ użytkownika poprzez takie dane jak imię̨ czy nazwisko i nie są zbierane w ramach technologii cookies, nie mają wpływu na sprzęt i oprogramowanie użytkownika. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć́ na stronie https://www.aboutcookies.org/  

2. Pliki cookie wykorzystujemy do monitorowania ruchu w Serwisie oraz do zbierania danych marketingowych i statystycznych związanych z prowadzeniem Rachuneo.  

3. W dowolnym momencie możesz zablokować́ zbieranie informacji za pomocą̨ plików cookie blokując ich obsługę̨ w ustawieniach przeglądarki internetowej.  

4. Zablokowanie plików cookie może spowodować́, że nie będziesz mógł w pełni korzystać́ z Rachuneo lub Serwis nie będzie działał poprawnie.  

14. Odstąpienie od umowy

W przypadku zlecenia wykonania usługi odpłatnej, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  

Konsument przyjmuje jednak do wiadomości, że w razie złożenia oświadczenia – żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 oraz art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, Konsument nawet w przypadku odstąpienia od umowy nastąpi obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

15. Podsumowanie

Regulamin zaczyna obowiązywać́ w dniu jego publikacji w Serwisie.
Jeśli Regulamin nie reguluje jakichś́ spraw, stosujemy odpowiednie przepisy prawa polskiego lub Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

W razie wątpliwości za wiążącą traktuje się treść poszczególnych umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, a regulamin ma jedynie charakter do nich uzupełniający.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rachuneo: Polityka Prywatności serwisu Rachuneo - Usługi Porównywarki

Dokument do pobrania w formacie PDF